อบรมต้านภัยจากโรคเอดส์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ร่วมกับ อบต.หินโคน ได้จัดอบรมเยาวชน ต้านภัยเอดส์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยมีวิทยากร จาก รพ.ประจำตำบลมาให้ความรู้กับนักเรียน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับความรู้และมีความสนุกสนานกับการอบรมเป็นอย่างดี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

 

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 9  มกราคม  พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยนายอำพร  ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่อาคารหอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองบริจาคขนมให้กับเด็กๆ รวมทั้ง อบต.หินโคน  ที่ได้ร่วมบริจาคขนมอย่างมากมาาย  กิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานของเด็กๆ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

งานแสดงมุทิตาจิต ครูศิริพร บุญชู

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยนายอำพร  ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูศิริพร  บุญชู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญในภาคกลางวันและกิจกรรมในภาคกลางคืน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม สร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่าย …

IMG_5454

IMG_5502IMG_5487

ดูภาพทั้งหมดที่นี่ 

 

คนเก่งของเรา

นักเรียนโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556  ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร

1. การแข่งขัน Spell Bee  ระดับ ม.1-3  

IMG_1259

ด.ญ.รัชนีกร ม่วงน้อย ครูผู้สอน นางสุรีย์ ปิ่นโต

2.  การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ม. 1-3

IMG_1269

1. เด็กชายสัภยา นาคพะเนาว์ 2. เด็กชายอัครชัย เวชประสิทธิ์ 3. เด็กชายอาทิตย์ ภู่นอก
ครูผู้สอน 1. นางสาวจิราภา นาศรี
2. นางนงนุช ทองเหลือง

3. การแข่งขันขับขานประสานเสียง  ม.1-3

IMG_1256

ตัวแทนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-3

1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า  2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพิมาย  3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีหาโคตร  4. เด็กชายครรชิต  ภู่นอก  5. เด็กชายจตุรงค์  คงพักกิจ  6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง  7. เด็กชายชลที  พรมพิลา  8. เด็กหญิงชุติมนฑน์  ลวกไธสง  9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงพักกิจ  10. เด็กชายณัฐพล  ทศราช  11. เด็กชายทศพร  สรรพวุธ  12. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง  13. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์  14. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก  15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์  16. เด็กชายประภาณ  ตามทอง  17. เด็กชายพงษ์ทวี  ทองจันทร์  18. เด็กหญิงยุพาพร  ถาก๊ะ   19. เด็กหญิงวิรมณ  มัควิน  20. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา   21. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนยันต์   22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทอมกระโทก   23. เด็กหญิงสุมิตรา  พลไธสง   24. เด็กหญิงอรปรียา  กอกษัตริย์   25. เด็กชายอัครพนต์  โมกไธสง   26. เด็กหญิงอำพร  อ่อนสุวรรณ   27. เด็กหญิงเด่นนภา  ทองพราว   28. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ

ครูผู้สอน  1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์   2. นางสาวทัศวรรณ   คหภูสิทธิ์   3. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร   4.นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง    5. นางสาวสุรังสีย์  สวัสดิ์รัม

1 2