รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

วันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2556  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดย นายอำพร  ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่ นายอำพล  ปรีชานนท์  นายเชาวพงษ์  กุสันเทียะ  และนางทิพาภรณ์  ศรีสุระ  จากบริษัท อยุทธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา  บรรยากาศการประเมินเต็มไปด้วยความเป็นกัลญาณมิตร ทางโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ได้รับคำชี้แนะอันเป็นประโยชน์จากทางคณะกรรมการหลายอย่าง ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณ

IMG_1540 IMG_1542 IMG_1544 IMG_1551 IMG_1553 IMG_1767