การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 29-29  สิงหาคม พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับศูนย์เครือข่ายจักราช 1  ณ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงไปด้วยดี และทางโรงเรียนสามารถชนะเลิศการแข่งขัน เป็นตัวแทนระดับศูนย์ไปแข่งขันในระดับเขตหลายกิจกรรม

IMG_4513 IMG_4433 IMG_4488

 

ชมอัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ร.ร.เสมาอุปถัมภ์ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

วันที่ 11-13 ธันวามคม พ.ศ. 2556  ที่่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล ได้ส่งนักเรียนที่เข้ารอบระดับภาค แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร  โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เข้ารอบในระดับภาค 3 กิจกรรม ได้แก่  1. การแข่งขัน spelling bee กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3  2. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-3  3. การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้น ม.1-3  ชมภาพกิจกรรม 😀

sema_74

spelling bee ม.1-3

sema_27

การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ม.1-3

sema_16

การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง

>> คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

คนเก่งของเรา

นักเรียนโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556  ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร

1. การแข่งขัน Spell Bee  ระดับ ม.1-3  

IMG_1259

ด.ญ.รัชนีกร ม่วงน้อย ครูผู้สอน นางสุรีย์ ปิ่นโต

2.  การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ม. 1-3

IMG_1269

1. เด็กชายสัภยา นาคพะเนาว์ 2. เด็กชายอัครชัย เวชประสิทธิ์ 3. เด็กชายอาทิตย์ ภู่นอก
ครูผู้สอน 1. นางสาวจิราภา นาศรี
2. นางนงนุช ทองเหลือง

3. การแข่งขันขับขานประสานเสียง  ม.1-3

IMG_1256

ตัวแทนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-3

1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า  2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพิมาย  3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีหาโคตร  4. เด็กชายครรชิต  ภู่นอก  5. เด็กชายจตุรงค์  คงพักกิจ  6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง  7. เด็กชายชลที  พรมพิลา  8. เด็กหญิงชุติมนฑน์  ลวกไธสง  9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงพักกิจ  10. เด็กชายณัฐพล  ทศราช  11. เด็กชายทศพร  สรรพวุธ  12. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง  13. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์  14. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก  15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์  16. เด็กชายประภาณ  ตามทอง  17. เด็กชายพงษ์ทวี  ทองจันทร์  18. เด็กหญิงยุพาพร  ถาก๊ะ   19. เด็กหญิงวิรมณ  มัควิน  20. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา   21. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนยันต์   22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทอมกระโทก   23. เด็กหญิงสุมิตรา  พลไธสง   24. เด็กหญิงอรปรียา  กอกษัตริย์   25. เด็กชายอัครพนต์  โมกไธสง   26. เด็กหญิงอำพร  อ่อนสุวรรณ   27. เด็กหญิงเด่นนภา  ทองพราว   28. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ

ครูผู้สอน  1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์   2. นางสาวทัศวรรณ   คหภูสิทธิ์   3. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร   4.นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง    5. นางสาวสุรังสีย์  สวัสดิ์รัม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายจักราช 1

วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556  ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับศูนย์เครือข่ายจักราช 1 สพป.นครราชสีมา เขต 2  ณ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา  โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจักราช 1 จำนวน 11 โรงเรียน ได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง และโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลายกิจกรรม

IMG_8378 IMG_8386 IMG_8382 Read more