คู่มือติดตั้งและใช้งานระบบคลังสื่อฯ OBEC Content Center 2021

คู่มือดาวน์โหลดและติดตั้ง https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v84K-Xqg3L19I-FpWrpgrob_6f9dQDJp

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/