พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ

เข้าร่วมประกวดการเดินสวนสนามครั้งแรกครับ กับกองลูกเสือโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์

การแข่งขันการเดินสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนารี 2559

ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายซับประดู่

1 2 3 4