แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)

แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษา

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19