SAR โรงเรียน

ตอนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

 

. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  ที่ตั้ง หมู่ที่  ๒  บ้านโนนเสมา  ตำบล  หินโคน  อำเภอ  จักราช  จังหวัด  นครราชสีมา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  ๒                  โทร ๐๔๔-๔๓๐๓๑๗ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เนื้อที่   ๑๓   ไร่  ๒  งาน  เขตพื้นที่บริการ ๗ หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโนเสมา หมู่ ๒, ๓, ๔, บ้านโคกซาด, บ้านหินโคนพัฒนา,  บ้านโนนพฤกษ์  และ บ้านหนองบัวกลาง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  ตรงกับวันจันทร์  แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู  โดยข้าหลวงประจำจังหวัด  เป็นผู้อนุญาตให้ตั้งขึ้นที่บ้านหินโคน สวนปอ เสมา และโนนมะนาว  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๑๔  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงได้นำนักเรียนตจำนวนหนึ่งไปสอนที่วัดโนเสมาและในปี  ๒๕๑๕  ได้รับอนุมัติงบพิเศษกรมการปกครองสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ ป.๑  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  ซึ่งปลูกสร้างที่บ้านโนนเสมา  หมู่ที่  ๖  บนเนื้อที่  ๑๒  ไร่ ๒  งาน เป็นที่ดินสาธารณประยโยชน์ประจำหมู่บ้าน

ปีการศึกษา  ๒๕๑๙  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  สร้างโรงฝึกงาน  ๑  หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ  สปช.๑๐๕/๒๕๒๗

ปีการศึกษษ  ๒๕๓๔  ได้รับคำสั่งจาก สปช.  ให้เปิดเป็นโรงเรียนขยานโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๗

ปัจจุบันโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  ๒  โดยมี นายอำพร  ทวรรณกุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

. ข้อมูลผู้บริหาร

              ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายอำพร   ทวรรณกุล   โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๗๔๘๔๕                 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต  สาขาบริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่      ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11  ปี ๑๐ เดือน

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๔81  คน

๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๒๑  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.๑

2

19

15

34

17

อ.๒

1

12

12

24

24

รวม

3

31

27

58

ป.๑

1

20

8

28

28

ป.๒

1

11

16

27

27

ป.๓

1

14

20

34

34

ป.๔

1

13

11

24

24

ป.๕

1

15

8

23

23

ป.๖

2

28

22

50

25

รวม

7

101

85

186

ม.๑

1

23

10

33

33

ม.๒

1

10

4

14

14

ม.๓

1

14

12

26

23

รวม

3

47

26

73

รวมทั้งหมด

13

179

138

317

๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 233 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96

๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  233 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96

๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  7  คน   คิดเป็นร้อยละ 2.70

๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  26  คน   คิดเป็นร้อยละ 10.04

๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ – คน   คิดเป็นร้อยละ –

๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ  –  คน   คิดเป็นร้อยละ  –

๙) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  – คน           คิดเป็นร้อยละ –

๑๐) สถิติการขาดเรียน                            13  คน      คิดเป็นร้อยละ 4.10

๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น           ๑   คน            คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘

๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

อ.๒ (อ.๓)           จำนวน   24  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐

ป.๖                 จำนวน   49  คน   คิดเป็นร้อยละ  98.00

ม.๓               จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.46

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน (แยกตามระดับ)

อ.๒ (อ.๓)             =  ๑  : ๑๙.๖๖

ป.๖                  =  ๑  : ๓๔.๘๐

ม.๓                =  ๑  : ๑๗.๖๐

๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  239  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙2.27

๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ๒49  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.13

๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๒๔๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙3.43

๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ

๒๕0 คน  คิดเป็นร้อยละ ๙6.52

๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 212  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘1.85

๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา 240  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.77

๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๒๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.73

 

 

 

 

 

 

 

 


 

. ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายอำพร  ทวรรณกุล

๔9

๒9

ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

การบริหารฯ

3 ครั้ง/32 ชั่วโมง /1 ปี

2

นายชูชาติ  อะโน

๕5

๓2

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

สังคมศึกษาฯ ป.6 – ม. 3

2 ครั้ง/32 ชั่วโมง/1 ปี

3

นายสุบิน  ศรีนครานุรักษ์

๕4

30

ชำนาญการ

คบ.

เกษตรศาสตร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 – ม. 3

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

4

นางศิริพร  บูญชู

๕8

๓7

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ปฐมวัย

อนุบาล 2

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

5

นางนงนุช  ทองเหลือง

๔6

๑6

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ปฐมวัย

อนุบาล 1

3 ครั้ง/24 ชั่วโมง/1 ปี

6

นางสาวสุรังสี  สวัสดิ์รัมย์

๔2

6

ชำนาญการ

ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์ ป.4 – 6

4 ครั้ง/32 ชั่วโมง/1 ปี

7

นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร

๔5

๑3

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมฯ ชั้น ป.2

4 ครั้ง/32 ชั่วโมง/1 ปี

8

นางนริศรา  สิมสีแก้ว

๔4

7

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.3, ม. 1 – 3

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

9

นางสาคร  สายยศ

๓8

7

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมฯ ชั้น ป.1

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

10

นางสาวจิราภา  นาศรี

๓6

10

ชำนาญการ

คบ.

เคมี

ภาษาไทย ป.4, วิทยาศาสตร์ ม.1 – 3

3 ครั้ง/40 ชั่วโมง/1 ปี

11

นางสาวแสงอรุณ  บุญแย้ม

๓7

8

ชำนาญการ

คบ.

ภาษาอังกฤษ,

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ ป. 1 – 6

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

12

นายประจวบ  เลิศไธสง

๓3

6

ชำนาญการ

คบ.

พลศึกษา

สุขศึกษาฯ ป.1 – ม. 3

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

13

นางสาวสุภภร  อโนรี

๓1

9

ครู

คบ.

ชีววิทยา

ภาษาอังฤษ ป. 1 – 3 , ป. 5 – 6

5 ครั้ง/48 ชั่วโมง/1 ปี

14

นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง

๓1

6

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป. 3, ม. 1 – 3

4 ครั้ง/40 ชั่วโมง/1 ปี

15

นายอนนท์  หาญโกรธา

42

18

ชำนาญการ

ค.ม.

โสตทัศศึกษา

คอมพิวเตอร์ ป.1 – ม .3

16

นางสุรีย์  ปิ่นโต

45

3

ครู

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.6 – ม. 3

2 ครั้ง/48 ชั่วโมง/1 ปี

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒                 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

นายจิระวัฒน์  เดื่อกระโทก

29

1

พนักงานราชการ

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

สังคมศึกษาฯ ป. 4 – 6

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

นางแสงดาว  เลิศไธสง

27

3

ครูเลี้ยงเด็กพิการ

ม.6

เด็กพิการ

2 ครั้ง/16 ชั่วโมง/1 ปี

 


. ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน   ๓  หลัง อาคารประกอบจำนวน  ๑  หลัง ส้วม  ๒  หลัง     สนามเด็กเล่น  ๑  สนาม   สนามฟุตบอล   ๑  สนาม   บาสเก็ตบอล ๑   สนาม  โรงเพาะชำ  ๑  หลัง  บ้านพักครู  ๑  หลัง

 

. ข้อมูลงบประมาณ  (ปีงบประมาณ/ปีการศึกษาที่รายงาน)

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

1,538,713

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

703,992.72

เงินนอกงบประมาณ

275,555

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

771,158

เงินอื่นๆ(ระบุ)

งบอื่นๆ(ระบุ)

รวมรายรับ

1,566,268

รวมรายจ่าย

1,475,150.72

 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 44.95    ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  49.23    ของรายรับ

. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

     ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา    ทำไร่อ้อย  และหัวหน้าครอบครัวจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ทำให้นักเรียนบางคนต้องอยู่ในความดูแลของแม่คนเดียว หรืออยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย    มีประชากรประมาณ ๒,๒๔๓  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดโนนเสมา  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  การทอดกฐินสมัคคี  การเทศน์มหาชาติ  ปรเพณีถวายเทียนพรรษา  และประเพณีลอยกระทง

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๙๕,๐๐๐.-บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๒  คน

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โอกาสของโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือในการพัฒนาจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  สามารถระดมทรัพยากร สนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  มีวัดโนนเสมา  ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานศึกษาทำให้สะดวกในการนำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  ชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดีงาม และสามารถอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญไว้  เช่น  การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ  การทอดกฐินสมัคคี  การเทศน์มหาชาติ  ปรเพณีถวายเทียนพรรษา  และประเพณีลอยกระทง  ร่วมทังการแสดง/ฟ้อนรำ  แบบพื้นบ้านที่สวยงาม  ส่งผลให้ผู้เรียนได้ซึมซับและเรียนรู้ในสิ่งที่ดีงาม และมีสถานที่อ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่ สามารถมีน้ำสำหรับริโภค อุปโภค และทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี

ข้อจำกัดของโรงเรียน

ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานค่อนข้างยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้างในไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลังเป็นครั้งคราว  มีรายได้น้อย  ไม่สามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และทุนการศึกษาแก่บุตรหลานได้เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านการเรียน

 

 

. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

          โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษา ปี ๒๕๕๑ (ปรับปรุง  2555) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา

(จำนวนชั่วโมง / ปี)

มัธยมศึกษาตอนต้น

(จำนวนชั่วโมง / ปี)

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน1.  ภาษาไทย2.  คณิตศาสตร์

3.  วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

6.  ศิลปะ

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  ภาษาต่างประเทศ

รวม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.  ภาษาไทยเพิ่มเติม

2.  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

3.  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

4.  อังกฤษเพิ่มเติม

5.  คอมพิวเตอร์

รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  แนะแนว

2.  ลูกเสือ-เนตรนารี

บำเพ็ญประโยชน์

3.  ชุมนุม

รวม

200

200

80

80

40

80

40

40

40

800

40

40

40

30

10

40

120

200

200

80

80

40

80

40

40

40

800

40

40

40

30

10

40

120

200

200

80

80

40

80

40

40

40

800

40

40

40

30

10

40

120

160

160

80

80

40

80

40

80

80

800

40

40

80

40

30

10

40

120

160

160

80

80

40

80

40

80

80

800

40

40

80

40

30

10

40

120

160

160

80

80

40

80

40

80

80

800

40

40

80

40

30

10

40

120

120

120

120

120

40

80

80

80

120

880

40

40

40

40

40

200

40

30

10

40

120

120

120

120

120

40

80

80

80

120

880

40

40

40

40

40

200

40

30

10

40

120

120

120

120

120

40

80

80

80

120

880

40

40

40

40

40

200

40

30

10

40

120

รวมทั้งสิ้น

๑,000

๑,000

๑,000

๑,000

๑,000

๑,000

๑,200

๑,200

๑,200

 

. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ห้องสมุดมีขนาด ๖ ´ ๙ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๒,๕๐๐ เล่ม

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ทศนิยมดิวฮี้

จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๘๐ คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ๓๐.๕๓  ของนักเรียนทั้งหมด

 

 

๒)      ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน  ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน  ๑ ห้อง

ห้องเรียนอัจฉริยภาพ                จำนวน  ๑ ห้อง

ห้องสื่อ นวัตกรรม                   จำนวน  ๑ ห้อง

๓)  คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๔  เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖๗  เครื่อง

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๒๓  เครื่อง

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน

เฉลี่ย ๕๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๐๘  ของนักเรียนทั้งหมด

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๕  เครื่อง

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.  ห้องสมุด๒.  ห้องคอมพิวเตอร์๓.  เรือนเพาะชำ

4.  ห้องเรียนอัจฉริยภาพ

 

๑,๒๐๐  ครั้ง/ปี

๑,๒๐๐  ครั้ง/ปี

๒๔ ครั้ง/ปี

1,000  ครั้ง/ปี

 

 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.  โรงขนมจีน๒.  ลำฉมวก๓.  วัดเสมา

๔.  ไร่อ้อย

35 ครั้ง/ปี

32 ครั้ง/ปี

28 ครั้ง/ปี

6 ครั้ง/ปี

 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                   ๖.๑ ชื่อ-สกุล  พระภิกษุบุญยง  วัดโนนเสมา ให้ความรู้เรื่อง พุทธศาสนาและการปฏิบัติตัวของพุทธศาสนิกชนที่ดี  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  ๑2  ครั้ง/ปี

๖.๒ ชื่อ-สกุล นายศิริพรรณ  ละครแก้ว  ให้ความรู้เรื่อง วิธีการตัดผมชาย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  7  ครั้ง/ปี

๖.๓ ชื่อ-สกุล นายชาย  ชาติดี  ให้ความรู้เรื่อง การทอเสื่อกก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  5  ครั้ง/ปี

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษาที่รายงาน

๑๐.๑ ผลงานดีเด่น

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผู้บริหารนายอำพร  ทวรรณกุล ผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ครูนายชูชาติ  อะโน  หนึ่งแสนครูดี  คุรุสภา
นางสาวแสงอรุณ  บุญแย้ม หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร ผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
นางสาวสุรังสี  สวัสดิ์รัมย์ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง หนึ่งแสนครูดีครูดีเด่น การสอนคณิตศาสตร์ คุรุสภาสพป.นครราชสีมา เขต 2
นางสาวสุภภร  อโนรี ครูดีเด่น การสอนวิทยาศาสตร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
นักเรียนเด็กชายพัฒนพงศ์  สืบวงษ์เด็กชายอาทิตย์  ภู่นอก

เด็กชายเอกชัย  หนองบุญ

 เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กหญิงรัชนีกร  ม่วงน้อย เหรียญทอง  การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กชายวรวุฒิ  ชำนาญหมอเด็กชายสุวิทย์  คตกฤษณ์เด็กชายมาริษา  แจ้งทองหลาง เหรียญทอง  การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นางสาวสโรชา  ทองกลางเด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณทาเด็กหญิงกันยารัตน์  อะโน

เด็กหญิงทิพวรรณ  อ่อนสุวรรณ์

เด็กหญิงธนพร  ชำนาญไพร

เหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กชายชัชวาล  ชุดทองหลางเด็กหญิงไข่มุก  คบทองหลาง เหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงรสรินทร์  สุวรรณจักร เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงณัฐพร  คบทองหลางเด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  บ่อพิมายเด็กหญิงมนทิรา  แย้มประโคน เหรียญเงิน  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กชายจักรชัย  ตามทองเด็กชายเสกสรรค์  ยันพิมายเด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง

เด็กชายเมธี  โนนโพธิ์

เด็กชายวุฒศักดิ์  อะโน

เหรียญเงิน  การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงรัชนีกร  ม่วงน้อยเด็กชายธีระพงษ์  นามนานอก เหรียญเงิน  Cross Word   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กชายสุริยา  ทวยไธสง เหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ระดับชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1 – 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงวิภาดา  กองกระโทก เหรียญเงิน  ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงพรพิมล  กอนไธสงเด็กชายสงกรานต์  ชำนาญไพร เหรียญทองแดง  Cross Wordระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กชายสุภัทร  พิมพ์วันเด็กชายพงษ์พิทักษ์  สุวรรณทา เหรียญทองแดง  A-mathระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กชายวันเฉลิม  เจิมไธสง เหรียญทองแดง  ซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงสุนิษา  ดวงพิมาย เหรียญทองแดง  ท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
เด็กหญิงบุษกร  เยี่ยงอย่าง เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

 

  ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ

 

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.  เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.  เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

 

๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ตามกิจกรรมที่จัดขึ้น

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และโครงการ

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ๒.๑  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์๒.๒  กิจกรรมค่ายบูรณาการ

๒.๓  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

2.4  กิจกรรม English speaking

2.5  กิจกรรมคณิตคิดสนุก

2.6  กิจกรรมวันสุนทรภู่

2.7  กิจกรรมวันภาษาไทย

2.8  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2.9  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และบกพร่องทางการได้ยิน LD

2.10 กิจกรรมแข่งขัน “มหกรรมทางวิชาการ”

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด และการประยุกต์ความรู้เพื่อให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหา2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์3.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ตามกิจกรรมที่จัดขึ้น

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และโครงการ

๖.  สรุปผลโครงการ

 

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพ3.1  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ3.2  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพ

3.3  กิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง

3.4  กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออก

3.5  กิจกรรมการมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

3.6  กิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

3.7  กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ

3.8  กิจกรรมกีฬาสีสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน

3.9  กิจกรรมอาหารกลางวัน

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และภาวะโภชนาการที่ดี2.  สร้างนิสัยรักสุขภาพให้กับนักเรียน3.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

4.  ให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด

๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

 

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

4

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม4.1  กิจกรรมวิถีพุทธ4.2  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

4.3  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4.4  กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์

4.5  กิจกรรมเสียงตามสารกระจายธรรม

4.6  กิจกรรมสภานักเรียน

1.  ให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดี2.  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามต่อนักเรียน3.  นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีม ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

 

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

5

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง5.1  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล5.2  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ป.1 – 3

5.3  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ป.4 – ม.3

1.  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน2.  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของจริง3.  นักเรียนได้เรียนการทำงานเป็นทีม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

๖.  สรุปผลโครงการ

6

โครงการลูเสือ เนตรนารี 1.  นักเรียนรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น2.  นักเรียนมีทักษะการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม3.  นักเรียนเรียนรู้การวางแผนการทำงาน และทำงานตามแผนงาน ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

7

โครงการรักการอ่าน7.๑  กิจกรรมห้องสมุด7.2  กิจกรรมภาษาไทยวันละ 5 คำ

7.3  กิจกรรม One Day One Word

7.4  กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน

7.5  กิจกรรมต้นไม้พูดได้

1.  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน2.  นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

8

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน8.1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง8.2  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/จัดทำข้อมูลนักเรียน

8.3  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน

8.4  กิจกรรมป้องกันส่งเสริม

1.  ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล2.  ครูได้รู้จักนักเรียนในที่ปรึกษาทุกด้าน เช่น ความสามารถพิเศษ  ความต้องการ3.  นำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล

4.  ผู้ปกครอง และคณะกรรมได้ร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน

๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

9

โครงการนิเทศภายใน9.1  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 1.  นิเทศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียน2.  นิเทศการจัดทำแผนการรจัดการเรียนรู้3.  นิเทศการจัดชั้นเรียนให้เกิดบรรยากาศห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

 

 

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

10

โครงการไหว้สวย มารยาทงาม10.1  กิจกรรมไหว้สวย มารยาทงาม 1.  นักเรียนได้รักษาขนบธรรม ประเพณีไทย2.  มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องในการไหว้บุคคลในระดับต่างๆ3.  นักเรียนมีความอ่อนน้อม และมีมารยาทที่ดี ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

11

โครงการจัดหา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 1.  จัดหา จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา2.  ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

12

โครงการควบคุมภายใน 1.  กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน2.  เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

13

 โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1.  เพื่อให้การบริหารงานมีความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียน2.  มีความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงาน ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

14

โครงการพัฒนาครูสู่มือออาชีพ14.1  กิจกรรมผลิตสื่อ เทคโนโลยี 1.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

14.2  กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน14.3  กิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาตนเอง 2.  เพื่อพัฒนาครูให้ผลิตสื่อการเรียนการสอน3.  ครูมีการศึกษาผู้เรียนรายบุคคลและนำไปพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบของวิจัยในชั้นเรียน  ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

15

โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ และมีคุณภาพ2.  เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

16

โครงการวันสำคัญ16.1  กิจกรรมวันไหว้ครู16.2  กิจกรรมันแม่แห่งชาติ

16.3  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

16.4  กิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ

1.  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ2.  นักเรียนมีความกตัญญู กตเวที3.  นักเรียนมีการวางตัวที่เหมาะสมกับสถานะของตนเอง

 

๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

17

โครงการธนาคารความดี17.1  กิจกรรมออมทรัพย์17.2  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี

17.3  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักออมทรัพย์2.  นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม3.  เพื่อเป็นการบันทึกความดีที่นักเรียนได้ทำในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

18

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม18.1  กิจกรรมแยกขยะ18.2  กิจกรรมปลูกต้นไม้

18.3  กิจกรรม  5 ส

1.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน2.  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม3.  นักเรียนรู้จักนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาให้ใหม่ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

ที่

ชื่อ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

(จำนวน/ร้อยละ)

18.4  กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ ๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม๖.  สรุปผลโครงการ

19

โครงการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา2.  มีการร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

20

โครงการสวนสมุนไพร 1.  อนุรักษ์สมุนไพรของชุมชน2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องสมุนไพรไทย ๑.  จัดทำโครงเสนอเพื่อขออนุมัติ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ๓.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

๔.  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

๕.  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

๖.  สรุปผลโครงการ

ร้อยละ  85

จำนวน  220  คน

 

 

 


๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

            ๑๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๒)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                    ที่พึงประสงค์

ü

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา                    สิ่งแวดล้อม

ü

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ รักการทำงาน สามารถทำงาน                   ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ü

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

ü

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ü

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

ü

ด้านการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ                         หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

ü

มาตรฐานที่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมี                      ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ü

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ                       การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

ü

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ü

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ü

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ

ü

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ü

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

ü

 

            สรุป  ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

 

           ๑๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๓)

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                    ที่พึงประสงค์

ü

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา                    สิ่งแวดล้อม

ü

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ รักการทำงาน สามารถทำงาน                   ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ü

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

ü

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ü

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

ü

ด้านการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ                         หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

ü

มาตรฐานที่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมี                      ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ü

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ                       การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

ü

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ü

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ü

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ

ü

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ü

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

ü

 

            สรุป  ผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี 

 

           ๑๑3  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕4)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ü

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์

ü

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ü

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                          คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ü

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ü

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

ด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ü

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ü

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ü

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ü

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ü

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    ü

สรุป    

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ๔ (ดีมาก)  มีค่าเฉลี่ย ๘๓.๓๒

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินระดับคุณภาพ

 

การตัดสินระดับคุณภาพพิจารณาตัดสินตามระดับตัวบ่งชี้  แล้วตัดสินเป็นค่าร้อยละ ตามเกณฑ์ ๕ ระดับ  ดังนี้

 

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

ปรับปรุง

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙

พอใช้

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๖๐-๗๔.๙๙

ดี

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙

ดีมาก

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๙๐-๑๐๐

ดีเยี่ยม

 

เฉพาะ  ตัวบ่งชี้ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (องค์ประกอบที่ ๖ ด้านผู้เรียน)  การตัดสินระดับคุณภาพ  พิจารณาตัดสินตามระดับตัวบ่งชี้  แล้วตัดสินเป็นค่าร้อยละตามเกณฑ์  เป็น  ๕  ระดับ  ดังนี้

 

เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐

ปรับปรุง

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙

พอใช้

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๔.๙๙

ดี

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๗๕-๘๙.๙๙

ดีมาก

ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่างร้อยละ ๙๐-๑๐๐

ดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.

๑๒.๑ รอบแรก  (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗)

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียน  ด้านครู และ ด้านผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

(๑)

พอใช้

(๒)

ดี

(๓)

ด้านผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

ü

 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

ü

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ü

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ü

มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี

ü

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

ü

ด้านครูมาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ü

มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

ü

ด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

ü

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ                          ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ü

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน                       การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหาร

ü

มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ü

 

สรุป   โรงเรียนมีผลการประเมินภายนอกรอบแรกอยู่ในระดับคุณภาพ ………..โดยมีค่าเฉลี่ย………

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ¨  รับรอง         ¨  ไม่รับรอง

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

๑๒.๒ รอบสอง  (ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒)

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

                  ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ü

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ü

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ü

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ü

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ü

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ü

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

ด้านครูมาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

ü

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

ด้านผู้บริหารมาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ü

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

ü

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ü

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ü

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ü

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๓๒

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         þ  รับรอง         ¨  ไม่รับรอง

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา

        ๑๓.๑  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

          จุดเด่น 

                        บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสำหรับการเรียนรู้  ชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  และด้านคุณธรรมจริยธรรม   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดีต่อาชีพสุจริต  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   ครูมีความเสียสละในการทำงาน  ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   

                   จุดที่ควรพัฒนา

                        ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จักคิดไตร่ตรองและคิดนอกกรอบ  สามารถริเริ่มพัฒนาผลงานด้านการเขียน  งานศิลปะ  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นวผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ข้อแสนอแนะ

                        ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เช่น สื่อด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

 

๑๓.๒ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของ สมศ.

จุดเด่น 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในด้านการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  มีผลงานดีเด่นได้แก่  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ  นำมาทำปุ๋ยชีวภาพ  และทำน้ำยาดับกลิ่น  น้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด  และการทำสบู่ก้อนสมุนไพร  จัดมีการฝึกทักษะทางวิชาการแก่ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเข้าประกวดแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เช่น  การประกวดโครงงานสังคมศึกษา  และแกะสลักผลไม้  ชุดโปงลางประยุกต์  โดยใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เช่น  โปงลาง  พิณ  แคน  โหวด  กลองยาว  กลองรำมะนา  และเบส  สามารถบรรเลงเพลงได้หลากหลายทั้งเพลงไทย  เพลงลูกทุ่งไทย  เพลงพื้นบ้านอีสาน  และเพลงบายศรีสู่ขวัญ  ซึ่งบรรเลงได้อย่างไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเป็นอย่างมาก

        จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรพัฒนาจุดเด่นให้ยั่งยืนทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในด้านการจัดการเรียนรู้  โดยใช้โครงงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำน้ำยาดับกลิ่น  น้ำยาล้างจาน  และการทำสบู่ก้อนจากสมุนไพร  การพัฒนากิจกรรมและฝึกทักษะด้านวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษและชุมชน  และให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น ส่งเสริมทักษะการเล่นดนตรีพื้นบ้าน  วงโปงลางประยุกต์  โดยใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่สถานศึกษามีอยู่แล้ว  ให้สามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ  และมีความต่อเนื่อง  สามารถนำไปให้บริการในโอกาสต่างๆ ของชุมชน  เช่น  การแสดงฟ้อนรำประกอบตามจังหวะ และเสียงเพลงที่บรรเลงจากวงดนตรีโปงลาง  ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้มีคุณภาพต่อไป  ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ  ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ และค่าคุณธรรม จริยธรรม มีการส่งเสริมความเป็นไทยด้านเอกลักษณ์ไทยท้องถิ่น  โดยการใช้ชุดผ้าไทย และการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ให้สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน

         ข้อแสนอแนะ

๑)  ผู้เรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา  ควรได้รับการฝึกทักษะให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จักคิดไตร่ตรองและคิดนอกกรอบ  สามารถริเริ่มพัฒนาผลงานด้านการเขียน  งานศิลปะ  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  รวมทั้งการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

๒)  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน  และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓)  สถานศึกษาควรปรับแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้านการบริหารจัดการ  โดยกำหนดเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

๑๔. สรุป  สภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สภาพปัญหา

                        ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างในไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลังเป็น   ครั้งคราว  มีรายได้น้อย  ไม่สามารถสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และทุนการศึกษาแก่บุตรหลานได้เพียงพอ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านการเรียน

จุดเด่น

สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในด้านการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  มีผลงานดีเด่นได้แก่  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ  นำมาทำปุ๋ยชีวภาพ  และทำน้ำยาดับกลิ่น  น้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด  และการทำสบู่ก้อนสมุนไพร  จัดมีการฝึกทักษะทางวิชาการแก่ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเข้าประกวดแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เช่น  การประกวดโครงงานสังคมศึกษา  และแกะสลักผลไม้  ชุดโปงลางประยุกต์  โดยใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เช่น  โปงลาง  พิณ  แคน  โหวด  กลองยาว  กลองรำมะนา  และเบส  สามารถบรรเลงเพลงได้หลากหลายทั้งเพลงไทย  เพลงลูกทุ่งไทย  เพลงพื้นบ้านอีสาน  และเพลงบายศรีสู่ขวัญ  ซึ่งบรรเลงได้อย่างไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังเป็นอย่างมาก

จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ควรปรับแผนกลยุทธ์และจำทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องตามาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านการบริหารจัดการ  โดยกำหนดเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   และให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒

แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

 

. การบริหารจัดการศึกษา

              โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔   ด้าน

ได้แก่  ด้านการบริหารวิชาการ, ด้านการบริหารงบประมาณ, ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านการบริหารทั่วไป   ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA

                         

 

. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

ภายในปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมเทคโนโลยี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพระดับสากล

 

   เป้าหมาย

๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตราฐาน

๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

๓.  ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๔.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๕.  โรงเรียนสร้างความเข้มแข็ง โดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

การไหว้

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดนตรีไทย

.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษาควรพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดนอกกรอบของผู้เรียนให้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ฝึกฝนการอ่านการเขียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นสุข  และพัฒนาจุดเด่นให้ยั่งยืนทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ

. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ ๒

ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ ๓

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ

          กลยุทธ์ที่ ๔

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์ที่ ๕

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่ ๑

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

2.  โครงการเรียนรู้สู่

โลกกว้าง

3.  โครงการรักการอ่าน

4.  โครงการนิเทศภายใน

5.  โครงการวันสำคัญ

6.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

7.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และค้นหาความรู้

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจ

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๑, มฐ.๒, มฐ.๓, มฐ.๔, มฐ.๕, มฐ.๖, มฐ.๑๐

 

กลยุทธ์ที่ ๒

ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2.  โครงการไหว้สวย มารยาทงาม

3.  โครงการวันสำคัญ

4.  โครงการธนาคารความดี๑.  ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำนึกในความเป็น

ชาติไทย

 

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ตบช.๑.๓, มฐ.๒,

 

ตบช.๒.๔, มฐ.๖,

ตบช.๑๑.๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

5.  โครงการสวนสมุนไพร

 

6.  โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม ความรับผิดชอบ

3.  ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ

 

 

          กลยุทธ์ที่ ๓

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

 

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๓, มฐ.๔, มฐ.๖, มฐ.๗, มฐ.๑๐,

 

ตบช.๑๐.๖,

มฐ ๑๑, มฐ.๑๓

         

 

 

 

 

 

 

 

          กลยุทธ์ที่ ๔

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

 

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

2.  โครงการนิเทศภายใน

3.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา๑.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๒.  ส่งเสริม พัฒนาครูในด้านการวิจัยในชั้นเรียน

๓.  เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและการดำรงชีวิต

4.  พัฒนาครูให้จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๗, มฐ.๑๐

 

          กลยุทธ์ที่ ๕

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

 

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการควบคุมภายใน

2.  โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๘, มฐ.๙, มฐ.๑๐

 

         

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

3.  โครงการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ๒.  เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูง

3.  การบริหารงานเกิดความโปร่งใสและได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๓

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

๑.๑ ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

2.  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

3.  โครงการรักการอ่าน

4.  โครงการนิเทศภายใน

5.  โครงการวันสำคัญ

6.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

7.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๑, มฐ.๒, มฐ.๓, มฐ.๔, มฐ.๕, มฐ.๖, มฐ.๑๐

 

 

กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2.  โครงการไหว้สวย มารยาทงาม

3.  โครงการวันสำคัญ

4.  โครงการธนาคารความดี

5.  โครงการสวนสมุนไพร

6.  โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ตบช.๑.๓, มฐ.๒,ตบช.๒.๔, มฐ.๖,

 

ตบช.๑๑.๑

 

 

กลยุทธ์ที่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๓, มฐ.๔, มฐ.๖, มฐ.๗, มฐ.๑๐,

 

ตบช.๑๐.๖,

มฐ ๑๑, มฐ.๑๓

 

กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

2.  โครงการนิเทศภายใน

3.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๗, มฐ.๑๐

 

 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1.  โครงการควบคุมภายใน

2.  โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

3.  โครงการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

ร้อยละ  ๘5

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

(๒2๐ คน)

มฐ.๘, มฐ.๙, มฐ.๑๐

 

 

 

๑.๒ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

 

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

 

ผลสำเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.  โครงการค่ายดนตรีพื้นบ้าน

(วงโปงลาง)ร้อยละ  ๘๐ ของผู้เรียนสามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านได้

 

ร้อยละ  ๘๐

ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด

 

ตบช.๒.๔, ตบช.๓.๑, มฐ.๖

 

 

 

 

 

. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                

           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

1.  กิจกรรมกีฬาสีสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ร้อยละ  89.96

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  89.96

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  เฉลี่ยร้อยละ  89.96 ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์  ร้อยละ 89.96

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  89.96

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  เฉลี่ยร้อยละ 89.96 ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง จากยาเสพติด ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนรู้เท่าทัน และสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ   ร้อยละ  96.52

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.52

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  เฉลี่ยร้อยละ 96.52   ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ” ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  90.99๒.  กิจกรรมค่ายบูรณาการ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.71๓.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  เฉลี่ยร้อยละ  89.58  ระดับคุณภาพ  4  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม  ร้อยละ  90.35

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๐.๙๙2.  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม  ร้อยละ  90.35

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๐.๙๙

        โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

3.  กิจกรรมสภานักเรียน๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

 

๒.  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ  90.35

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  เฉลี่ยร้อยละ  90.35  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการเข้าค่ายดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงโปงลาง) ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านตนดรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ  ร้อยละ  92.66

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.40

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  เฉลี่ยร้อยละ  92.66  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑.๑

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

89.96

(89.96´๐.๕๐)/๑๐๐

= 0.45

๕ (ดีเยี่ยม)

๑.๒

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

89.96

(89.96´๐.๕๐)/๑๐๐

= 0.45

๕ (ดีเยี่ยม)

๑.๓

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

96.52

(96.52´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.97

๕ (ดีเยี่ยม)

๑.๔

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

89.58

(89.58´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.89

๔ (ดีมาก)

๑.๕

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

90.35

(90.35´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.90

๕ (ดีเยี่ยม)

๑.๖

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

92.66

(92.66´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๙2

๕ (ดีเยี่ยม

เฉลี่ย

91.50

รวม

4.85

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑

5  (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕6

. ผลการพัฒนา

๒.๑  กิจกรรมกีฬาสีสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ร้อยละ  89.96

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  89.96

๒.๒  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์  ร้อยละ 89.96

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  89.96

๒.๓  กิจกรรมการรู้จักป้องกันตนเอง จากยาเสพติด

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนรู้เท่าทัน และสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ

ร้อยละ  96.52

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  96.52

 

 

 

๒.๔  กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ”

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  90.99

๒.๕  กิจกรรมค่ายบูรณาการ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  94.71

๒.๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ  89.58

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ

๒.๗   โครงการลูกเสือ เนตรนารี

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ร้อยละ  90.35

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  ๙๐.๙๙

๒.๘  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ร้อยละ  90.35

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๐.๙๙

๒.๙  กิจกรรมสภานักเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ  90.35

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒

๒.10  โครงการเข้าค่ายดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงโปงลาง)

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านตนดรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ

ร้อยละ  92.66

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.40

 

. แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสร้างนิสัยรักสุขภาพให้ยั่งยืน พร้อมทั้งนำความรู้

ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน

 

 

มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตรงตามความจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ร้อยละ  88.80

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒2.  โครงการไหว้สวย มารยาทงาม๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตรงตามความจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ร้อยละ  88.80

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  89.25

 

          สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๘8.80  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมวันไหว้ครู

๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี ร้อยละ  90.34

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.12๒.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ  90.34

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.78๓.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ  90.34

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.09

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เฉลี่ยร้อยละ  90.34  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการวันสำคัญและประเพณีไทย ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ  95.75

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  97.94

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  เฉลี่ยร้อยละ  95.75  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์ผลกระทบ และเข้าร่วมรณรงค์ ร้อยละ  90.73

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๒.๙๖

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  เฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๕๙  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๒.๑

มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

88.80

(88.80´๒.๐๐)/๑๐๐

= 1.78

๔ (ดีมาก)

๒.๒

เอื้ออาทรผู้อื่นปละกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

90.34

(90.34´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.90

5 (ดีเยี่ยม)

๒.๓

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

95.75

(95.75´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.96

๕ (ดีเยี่ยม)

๒.๔

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

90.73

(90.73´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.90

๔ (ดีมาก)

เฉลี่ย

91.40

รวม

๔.54

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๒

5 (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.1  โครงการวันสำคัญและประเพณีไทย

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการสืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ  95.75

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  97.74

๒.2  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตรงตามความจริงทั้งทางกาย

วาจา ใจ ร้อยละ  88.80

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  99.12

๒.3  กิจกรรมวันไหว้ครู

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี ร้อยละ  90.34

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.12

๒.4  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ

ร้อยละ  90.34

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.78

 

 

๒.5  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ร้อยละ  90.34

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.09

๒.7  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์ผลกระทบ และเข้าร่วมรณรงค์ ร้อยละ  90.73

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๒.๙๖

 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

                    อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วนตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

                    และสื่อต่างๆ รอบตัว

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการรักการอ่าน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ  85.71

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๗๙.๕๓2.  กิจกรรมเสียงตามสายกระจายธรรม๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแสดงออกถึงความชอบอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีความตั้งใจและต้องการที่จะอ่าน ร้อยละ  85.71

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๐๐

 

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  เฉลี่ยร้อยละ  85.71  ระดับคุณภาพ  4  (ดีมาก)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

1.  โครงการรักการอ่าน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้ ร้อยละ  86.87

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๗๙.๕๓

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  เฉลี่ยร้อยละ  86.87  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมวันภาษาไทย ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 88.80

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๘๖.๑๗๒.  กิจกรรมค่ายบูรณาการ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.80

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 94.71

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  เฉลี่ยร้อยละ  88.80 ระดับคุณภาพ  4  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ” ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ สื่อสารกับคนอื่นโดยใช้เทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ  71.81

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๒๘

       

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  เฉลี่ยร้อยละ  71.81  ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๓.๑

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

85.71

(85.71´๒.๐๐)/๑๐๐

= 1.71

4 (ดีมาก)

๓.๒

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

86.87

(86.87´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.87

๔ (ดีมาก)

๓.๓

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

88.80

(88.80´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.89

๔ (ดีมาก)

๓.๔

ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

71.81

(71.81´๑.๐๐)/๑๐๐

=0.71

๔ (ดีมาก)

เฉลี่ย

83.29

รวม

4.18

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๓

๔ (ดีมาก)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการรักการอ่าน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ  85.71

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  ๗๙.๕๓

๒.2  กิจกรรมวันภาษาไทย

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 88.80

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  86.17

๒.3  กิจกรรมค่ายบูรณาการ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 88.80

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  94.71

 

. แนวทางการพัฒนา

จัดหาหนังสือ และสื่อต่างๆ ให้ต้องกับความต้องงการของนักเรียนและมีจำนวนที่เพียงพอ

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา

                        ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการเขียน ร้อยละ  88.41

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๗๙.๕๓๒.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการเขียน ร้อยละ  88.41

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 96.25

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  เฉลี่ยร้อยละ  88.41  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  นำเสนอความคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรม English speaking ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนเสนอความคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ  72.97

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.552.  กิจกรรมวันภาษาไทย๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนเสนอความคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ  72.97

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.71

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  เฉลี่ยร้อยละ  72.97  ระดับคุณภาพ  3  (ดี)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมสภานักเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ  69.49

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  90.58

       

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

2.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ  69.49

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  90.58

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  เฉลี่ยร้อยละ  69.49  ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี)

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมค่ายบูรณาการ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ  71.42

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.55๑.  โครงการวันสำคัญ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ  71.42

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  97.94

       

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  เฉลี่ยร้อยละ  71.42  ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๔ 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๔.๑

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

88.41

(88.41´๒.๐๐)/๑๐๐

= 1.77

๔ (ดีมาก)

๔.๒

นำเสนอความคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

72.97

(72.97´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.73

๓ (ดี)

๔.๓

กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

69.49

(69.49´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.70

๓ (ดี)

๔.๔

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

71.42

(71.42´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๗1

๓ (ดี)

เฉลี่ย

75.57

รวม

3.91

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๔

4 (ดีมาก)

 

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

. ผลการพัฒนา

๒.๑  กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ  ๖๘.๗๐

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก –

มากที่สุด ร้อยละ  ๙๓.๓๓

 

. แนวทางการพัฒนา

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ความถนัดของนักเรียน

 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

ร้อยละ  60.03

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๑๐๐

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  เฉลี่ยร้อยละ  62.03  ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช้)

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรตามเกณฑ์ ร้อยละ  91.12

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๑๐๐

       

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  เฉลี่ยร้อยละ  91.12  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  ผลสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมการประเมินฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษกำหนด ร้อยละ  73.35

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินการประเมินฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๑๐๐

       

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  เฉลี่ยร้อยละ  73.35  ระดับคุณภาพ  3  (ดี)

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบระดับชาติ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติตามมเกณฑ์

ร้อยละ  37.84

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินการทดสอบฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๑๐๐

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  เฉลี่ยร้อยละ  37.84  ระดับคุณภาพ  3  (ดี)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรูและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา

(ระดับที่ได้)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๕.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาเกณฑ์

62.03

(62.03´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.62

๒ (พอใช้)

๕.๒

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

91.12

(91.12´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.91

๕ (ดีเยี่ยม)

๕.๓

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

73.35

(73.35´๒.๐๐)/๑๐๐

= 1.46

5 (ดีเยี่ยม)

๕.๔

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

37.84

(37.84´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.37

๒ (พอใช้)

เฉลี่ย

66.09

รวม

3.36

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๕

3  (ดี)

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

. แนวทางการพัฒนา

ให้คุณครูหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  และตรงกับมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผ้อื่นได้ และมีเจตคนิที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนเสร็จ

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนตรวจสอบ ทบทวนการทำงานเป็นระยะๆ จนงานดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ร้อยละ  85.33

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.61

 

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

2.  กิจกรรมสภานักเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนวางแผนการทำงาน และทำงานเป็นหมู่คณะ

ร้อยละ  85.33

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.55

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  เฉลี่ยร้อยละ  85.33 ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนตรวจสอบ ทบทวนการทำงานเป็นระยะๆ จนงานดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 86.10

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 94.71๒.  กิจกรรมสภานักเรียน๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ ร้อยละ  85.33

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.55๓.  โครงการลูกเสือ  เนตรนารี๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนวางแผนการทำงาน และทำงานเป็นหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจในผลงาน ร้อยละ  87.90

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.61

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  เฉลี่ยร้อยละ  86.10  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  90.73

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๐๐๒.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  90.73

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๘๖

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๓.  กิจกรรมสภานักเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  90.73

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.66

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  เฉลี่ยร้อยละ  90.73  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ  88.03

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๖.๖๐

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  เฉลี่ยร้อยละ  88.03  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะใมนการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๖.๑

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

85.33

(85.33´๒.๐๐)/๑๐๐

= 1.70

๔ (ดีมาก)

๖.๒

ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

86.10

(86.10´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.86

๔ (ดีมาก)

๖.๓

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

90.73

(90.73´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.91

๕ (ดีเยี่ยม)

๖.๔

มีความรู้สึกที่ดีต่อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

88.03

(88.03´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๘8

๔ (ดีมาก)

เฉลี่ย

 

รวม

4.55

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๖

๔ (ดีมาก)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

 

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.1  โครงการลูกเสือ เนตรนารี

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  90.73

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๐๐

๒.๒  กิจกรรมสภานักเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ  90.73

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๘๖

๒.๓  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนวางแผนการทำงาน และทำงานเป็นหมู่คณะ ร้อยละ  90.73

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๐.๘๖

. แนวทางการพัฒนา

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น

 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้    ทักษะกระบวนการ      สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  100.00

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ร้อยละ  94.11

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.07๒.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ  94.11

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.11 ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

–  แบบการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

–  แผนการจัดการเรียนรู้๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูศึกษาหลักสูตร นำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม ร้อยละ  94.11

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56๒.  กิจกรรมพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ  94.11

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.00

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓  เฉลี่ยร้อยละ  ๙๔.11  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

–  ทะเบียนการผลิตสื่อ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  94.11

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  เฉลี่ยร้อยละ  94.11 ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

–  การวิเคราะห์ข้อสอบ

–  แบบบันทึกการเก็บคะแนน๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูมีเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลสอดคล้องกับมาตราฐานและตัวชี้วัด ร้อยละ  100.00

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖  ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมแนะแนว, งานโฮมรูม ๑.  ครูเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทรชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ  100

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.07

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖  เฉลี่ยร้อยละ 100.00  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน ๑.  ครูเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูศึกษา แสวงหาความรู้เพี่อพัฒนางานวิจัยอย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.00

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ๑.  ครูเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.94

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  คำสั่งมอบหมายงานสอน ๑.  ครูเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๗  ผู้เรียนมีทักษะใมนการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๗.๑

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๐๐

๔ (ดีมาก)

๗.๒

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๙๔.11

(๙๔.11´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๙๔

๔ (ดีมาก)

๗.๓

ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

๙๔.11

(๙๔.11´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๑.88

๕ (ดีเยี่ยม)

๗.๔

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

94.11

(94.11´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.94

๔ (ดีมาก)

๗.๕

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

๕ (ดีเยี่ยม)

๗.๖

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

๕ (ดีเยี่ยม

 

 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๗.๗

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๗.๘

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม

๗.๙

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม

เฉลี่ย

98.04

รวม

9.70

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๗

๕  (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

๑)  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  92.94

 

 

๒.๒  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

๑)  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ครูมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับมาตราฐานและตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00                       ๓)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.59

 

. แนวทางการพัฒนา

ให้ความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน  และจัดการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียน

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  100.00

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  100.00

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  เฉลี่ยร้อยละ 100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๑.  ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้บริหารใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ  ๑๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๖๓

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

–  คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน ๔ ฝ่าย

–  แผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติราชการ

–  ปฏิทินปฏิบัติงาน๑.  ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ร้อยละ  ๑๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๖๓

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการกระจายอำนาจ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๑.  ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการระจายอำนาจ ร้อยละ  ๑๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๖๓

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ๑.  นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ 97.20

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  100.00

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕  เฉลี่ยร้อยละ  97.20  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  100.00

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  100.00

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๘.๑

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

๔ (ดีมาก)

๘.๒

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๒.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๘.๓

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๒.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๘.๔

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๒.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๘.๕

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกรบริหารการจัดการศึกษา

97.20

(97.20´๑.๐๐)/๑๐๐

= 0.97

5 (ดีเยี่ยม)

๘.๖

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

๕ (ดีเยี่ยม)

เฉลี่ย

99.53

รวม

9.97

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๘

๕ (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๒  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑)  ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการระจายอำนาจ ร้อยละ  ๑๐๐

๓)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 100.00

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ๑.  คณะกรรมการฯเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบฯ ร้อยละ ๑๐๐

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

–  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา๑.  คณะกรรมการฯเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  คณะกรรมการฯ ได้กำกับ ดูแล ติดตามกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

–  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ  100.00

๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๔.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๙  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๙.๑

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหต้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๒.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

 

 

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๙.๒

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๙.๓

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

100.00

(100.00´๒.๐๐)/๑๐๐

= 2.00

๕ (ดีเยี่ยม)

เฉลี่ย

100.00

รวม

5.00

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๙

๕ (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๒  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑)  ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมกับการระจายอำนาจ ร้อยละ  ๑๐๐

๓)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 100.00

 

 

. แนวทางการพัฒนา

๓.๑  โครงการสัมพันธ์ชุมชน

                ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตร ๑.  คณะกรรมการฯเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบฯ ร้อยละ  100.00

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.71

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตร ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมได้หลากหลายภายใต้สัดส่วนเวลาเรียน ร้อยละ 100.00

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.71

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้กิจกรรมเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ  89.66

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.71๒.  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้กิจกรรมเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ  89.66

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  89.66

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

 

๒.  สถานศึกษาได้กิจกรรมเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ  89.66

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.55

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓  เฉลี่ยร้อยละ  89.66  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุบความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูจัดการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงร้อยละ ๘๒.๔๔

๓.  ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๘๘.๘๙

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔  เฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๔๔  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๕  นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ๑.  ครูเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ครูได้รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ร้อยละ  90.12

๓.  ครูมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕  เฉลี่ยร้อยละ  90.12  ระดับคุณภาพ  4  (ดีมาก)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ  98.07

๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.07

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖  เฉลี่ยร้อยละ  98.07  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรี กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๐.๑

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสดคล้องกับท้องถิ่น

100.00

(100.00´๒.๐๐)/๑๐๐

= 2.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๐.๒

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

100.00

(100.00´๒.๐๐)/๑๐๐

= 2.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๐.๓

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

89.66

(89.66´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๘9

๔ (ดีมาก)

๑๐.๔

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๐.๕

นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

90.12

(90.12´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๑.80

๔ (ดีมาก)

๑๐.๖

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

98.07

(98.07´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๑.96

5 (ดีเยี่ยม)

เฉลี่ย

96.03

รวม

9.65

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๐

5 (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ  98.07

๓)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  98.07

๒.2  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ครูได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ร้อยละ 90.12                       ๓)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

. แนวทางการพัฒนา

จัดหาสื่อ วีดิทัศน์เพิ่มขึ้น และใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  กิจกรรม  5 ส ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ร้อยละ  81.25

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  90.16

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑  เฉลี่ยร้อยละ  81.25  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยร้อยละ  100.00

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๘๐.๑๙

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  สถิติการใช้ห้องสมุด ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ร้อยละ 70.28

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  89.25

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓  เฉลี่ยร้อยละ  70.28  ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๑.๑

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อญุ่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

81.28

(81.25´๔.๐๐)/๑๐๐

= ๓.25

๔ (ดีมาก)

๑๑.๒

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

100.00

(100.00´๓.๐๐)/๑๐๐

= 3.00

๕ (ดีเยี่ยม)

๑๑.๓

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

70.28

(70.28´๓.๐๐)/๑๐๐

= 2.10

๓ (ดี)

เฉลี่ย

83.84

รวม

8.35

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๑

๔ (ดีมาก)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

 

 

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการ ๕ ส

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ร้อยละ  81.25

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  90.16

 

. แนวทางการพัฒนา

ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด  จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  และวัสดุ อุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  จัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  คณะกรรมการฯเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ  100.00

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒.๒  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ร้อยละ  100.00

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  งานสารสนเทศภายในโรงเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้กิจกรรมเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ  82.26

๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  82.26

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓  เฉลี่ยร้อยละ  82.26  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 100.00

๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔  เฉลี่ยร้อยละ  100.00  ระดับคุณภาพ  5  (ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒.๕  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาได้นำผลการเมนคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ  87.26

๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕  เฉลี่ยร้อยละ  ๘7.26  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒.๖  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

–  จัดทำ  SAR๑.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ  87.33

๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖  เฉลี่ยร้อยละ  87.33   ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรี กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๒.๑

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถภานศึกษา

100.00

(100.00´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๒.๒

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

100.00

(100.00๗´๑.๐๐)/๑๐๐

= 1.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๒.๓

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

82.26

(82.26´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๘2

๔ (ดีมาก)

๑๒.๔

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

100.00

(100.00´๐.๕๐)/๑๐๐

= 1.00

5 (ดีเยี่ยม)

๑๒.๕

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

87.26

(87.26´๐.๕๐)/๑๐๐

= ๐.๔๓

๔ (ดีมาก)

๑๒.๖

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

87.33

(87.33´๑.๐๐)/๑๐๐

= ๐.๘7

๔ (ดีมาก)

เฉลี่ย

92.80

รวม

๔.62

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๒

5 (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

 

 

 

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑)  ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา

ร้อยละ ๘๖.๑๗

๓)  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด   ร้อยละ  ๘๖.๑๗

๒.๒  งานสารสนเทศภายในโรงเรียน

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  สถานศึกษาได้กิจกรรมเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ  ๘๓.๗๕

๓)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับ มาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๘๓.๗๕

 

. แนวทางการพัฒนา

๓.๑  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ติดตามการสรุปกิจกรรม/โครงการ เมื่อสิ้นสุด

๓.๒  งานสารสนเทศภายในโรงเรียน

จัดเก็บข้อมูลให้เป็นตั้งแต่ชั้นเรียน  เพื่อการนำข้อมูลไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  94.83

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  91.56

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ ระดับคุณภาพ   ๕  (ดีเยี่ยม)

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๓.๑

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๕.๐๐)/๑๐๐

= ๕.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๑๓.๒

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๕.๐๐)/๑๐๐

= ๕.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

เฉลี่ย

๑๐๐.๐๐

รวม

๑๐.๐๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๓

๕ (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

 

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐

๓)  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด

ร้อยละ  ๙๑.๘๕

 

. แนวทางการพัฒนา

            จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  เช่น แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๒  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเป้าหมาย ของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓.  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๔  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๔.๑

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๓.๐๐)/๑๐๐

= ๓.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๑๔.๒

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๒.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

เฉลี่ย

๑๐๐.๐๐

รวม

๕.๐๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๔

๕ (ดีเยี่ยม)

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเป้าหมาย ของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๓)  ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๙.๑๒

 

. แนวทางการพัฒนา

๓.๑  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมให้นักเรียนถือปฏิบัติจนเป็นนิสัย ทั้งที่โรงเรียน  ที่บ้าน

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการวงดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามจุดเน้นและดำเนินงานตามหลักการ  ร้อยละ  ๑๐๐.00

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.40

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑  เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ๕  (ดีเยี่ยม)

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๒  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

 

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๑.  โครงการวงดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ๑.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒.  มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามจุดเน้นและดำเนินงานตามหลักการ  ร้อยละ  ๑๐๐.00

๓.  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  96.40

        สรุปผล ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒  เฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๘๗  ระดับคุณภาพ  ๔  (ดีมาก)

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๕  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ที่

ตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนา (ร้อยละ)

น้ำหนัก (คะแนน)

ระดับคุณภาพ

๑๕.๑

จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐´๓.๐๐)/๑๐๐

= ๓.๐๐

๕ (ดีเยี่ยม)

๑๕.๒

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

๘๓.๘๗

(๘๓.๘๗´๒.๐๐)/๑๐๐

= ๑.๖๘

๔ (ดี)

เฉลี่ย

๙๑.๙๓

รวม

๔.๖๘

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๕

๕ (ดีเยี่ยม)

 

 

. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA  และมีหลายฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

P (Plan : วางแผน)

มีการนำเสนอทุกโครงการและกิจกรรม  โดยผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และระบุลงในแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปี  ๒๕๕๕

D (Do : ปฏิบัติ/ดำเนินการ)

มีการดำเนินการทุกโครงการและกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๕๕ โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ

C (Check : ตรวจสอบและประเมิน)

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและกิจกรรม  ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถาม  แบบประเมิน  การสังเกต  และการสัมภาษณ์

A (Act : ปรับปรุงและพัฒนา)

นำผลที่ได้จากการดำเนินงานตามขั้นตอน มาสรุป  วิเคราะห์  และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

. ผลการพัฒนา

๒.๑  โครงการสวนสมุนไพร

๑)  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ  ร้อยละ ๑๐๐

๒)  มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามจุดเน้นและดำเนินงานตามหลักการ  ร้อยละ  ๑๐๐

๓)  คณะกรรมการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ  ๙๗.๕๓

 

. แนวทางการพัฒนา

จัดหาเครื่องดนตรีพื้นบ้านเพิ่มเติม  และเริ่มฝึกทักษะจากอุปกรณ์ที่ง่าย เช่น  การเป่าขลุ่ย

 

 

. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕5

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ü

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์

ü

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ü

 มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                          คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

ü

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ü

  มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ü

 ด้านการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ü

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ü

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ü

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ü

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ü

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ü

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ü

 

 

สรุป    

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ๔ (ดีมาก)  มีค่าเฉลี่ย 88.45

 

 

 

 

 

 

. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ปีการศึกษา  ๒๕๕5

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.๕

.๕

.๕

ภาษาไทย

183

0

4

29

11

38

29

29

44

102

55.73

คณิตศาสตร์

183

0

40

20

31

28

14

26

29

69

37.70

วิทยาศาสตร์

183

0

6

4

46

42

45

21

32

98

53.55

สังคมศึกษา ฯ

183

0

13

4

19

23

42

38

57

137

74.86

สุขศึกษาและพลศึกษา

183

0

0

2

11

23

34

43

71

148

80.87

ศิลปะ

183

0

0

0

15

22

45

36

68

149

81.42

การงานอาชีพฯ

183

0

0

0

0

0

33

79

81

183

100.00

ภาษาต่างประเทศ

183

0

16

22

28

36

28

29

20

77

42.08

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 3 ภาคเรียนที่ ๒

จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวนที่เข้าสอบ

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

.๕

.๕

.๕

ภาษาไทย

57

0

0

0

12

18

8

4

15

27

47.37

คณิตศาสตร์

57

11

12

6

7

5

3

3

4

10

17.54

วิทยาศาสตร์

57

5

12

7

10

5

10

1

5

16

28.07

สังคมศึกษา ฯ

57

8

7

6

7

13

7

2

5

14

24.53

สุขศึกษาและพลศึกษา

57

0

0

0

3

6

9

11

17

37

64.91

ศิลปะ

57

2

0

0

5

8

17

8

17

42

73.68

การงานอาชีพฯ

57

1

4

0

0

0

0

19

31

50

87.71

ภาษาต่างประเทศ

57

4

17

13

10

1

7

2

2

11

19.29

 

 

๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ความสามารถ

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้านภาษา

28

34.52

8.52

10.36

ด้านคำนวณ

28

38.21

12.55

11.44

ด้านเหตุผล

28

47.26

11.08

14.18

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

คณิตศาสตร์

49

36.24

ภาษาไทย

49

25.00

วิทยาศาสตร์

49

31.24

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

49

35.96

สุขศึกษาและพลศึกษา

49

40.10

ศิลปะ

49

41.84

การงานอาชีพฯ

49

46.94

ภาษาต่างประเทศ

49

28.46

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

คณิตศาสตร์

 23

26.43

ภาษาไทย

23

50.66

วิทยาศาสตร์

23

34.00

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

23

46.43

สุขศึกษาและพลศึกษา

23

53.26

ศิลปะ

23

44.34

การงานอาชีพฯ

23

40.34

ภาษาต่างประเทศ

23

24.26

๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้น

จำนวน นร.ทั้งหมด

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ ๑

28

20

4

4

ประถมศึกษาปีที่ ๒

27

20

4

3

ประถมศึกษาปีที่ ๓

34

28

4

2

ประถมศึกษาปีที่ ๔

24

18

4

2

ประถมศึกษาปีที่ ๕

23

18

4

1

ประถมศึกษาปีที่ ๖

50

35

12

2

1

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

33

10

7

4

12

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

14

4

2

4

4

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

26

4

9

10

3

รวม

259

157

50

32

20

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐๐

60.62

19.31

12.35

7.72

๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ระดับชั้น

จำนวน นร.ทั้งหมด

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ ๑

28

18

4

6

ประถมศึกษาปีที่ ๒

27

20

4

3

ประถมศึกษาปีที่ ๓

34

25

4

5

ประถมศึกษาปีที่ ๔

24

15

4

5

ประถมศึกษาปีที่ ๕

23

18

4

1

ประถมศึกษาปีที่ ๖

50

35

12

1

1

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

33

3

2

16

12

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

14

4

2

4

3

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

26

4

9

10

3

รวม

259

145

45

50

19

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐๐

55.98

17.38

19.31

7.33

๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้น

จำนวน นร.ทั้งหมด

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ประถมศึกษาปีที่ ๑

28

28

ประถมศึกษาปีที่ ๒

27

27

ประถมศึกษาปีที่ ๓

34

34

ประถมศึกษาปีที่ ๔

24

24

ประถมศึกษาปีที่ ๕

23

23

ประถมศึกษาปีที่ ๖

50

49

1

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

33

21

12

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

14

10

3

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

26

23

3

รวม

259

240

19

เฉลี่ยร้อยละ

๑๐๐

92.77

7.33

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร

จากผลการประเมินนักเรียน  259  คน  นักเรียนน  240  คน ที่มีสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.77

๒) ด้านความสามารถในการคิด

จากผลการประเมินนักเรียน  259  คน  นักเรียนน  ๒๔0  คน ที่มีสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.77

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

จากผลการประเมินนักเรียน  259  คน  นักเรียนน  ๒41  คน ที่มีสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  90.34

 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

จากผลการประเมินนักเรียน  259  คน  นักเรียนน  ๒๕๐  คน ที่มีสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  96.52

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จากผลการประเมินนักเรียน  259  คน  นักเรียนน  209  คน ที่มีสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  80.69

 

 

ตอนที่ ๔

สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

 

จากการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๕5 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ได้บรรลุผลเป็นส่วนใหญ่และมีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้เนื่องจากมีปัญหาที่จำนวนบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงาน

 

. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๕5  มีการผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และเห็นควรให้มีการดำเนินงานต่อในปีการศึกษาต่อไป

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตร

2.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

4.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

5.  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

6.  โครงการลูกเสือ เนตรนารี

7.  โครงการรักการอ่าน

8.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

9.  โครงการนิเทศภายใน

10.โครงการไหว้สวย มารยาทงาม

11.โครงการควบคุมภายใน

13.โครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

14.โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

15.โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

16.โครงการวันสำคัญ

17.โครงการธนาคารความดี

18.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

19.โครงการสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

20.โครงการสวนสมุนไพร

21.โครงการวงดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง)๑. ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

๒. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ได้อย่างรอบด้าน

๓. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

๔.  ชุมชนให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

 

 

. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๑)  ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดที่ควรพัฒนา  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบ  คิดสร้างสรรค์  ให้เหมาะสม

๒)  ด้านการจัดการศึกษา

จุดเด่น  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดที่ควรพัฒนา ครูควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น  สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้ผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา  จัดหางบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่นห้องสมุด      ห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้ค้นคว้าทาง Internet  ให้มีประสิทธิภาพดี

๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น  มีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มอบหมายให้คณะครูดำเนินการ นำแนววิถีพุทธมาใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการยิ้ม ไหว้ทักทาย การมีมารยาทในการพูด นิยมความประนีประนอม ไม่ใช้ความรุนแรง ผู้บริหารปละครุผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายมีการทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจนสามารถเห็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้ายร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

จุดที่ควรพัฒนา  ให้นักเรียนนำไปปฏิบัติให้ยั่งยืน  เกิดนิสัยอันดีงาม

          ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น  สถานศึกษาจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาของสถานศึกษาให้เด่นชัดขึ้น คือ โครงการสวนสมุนไพร  โดยได้ทำการรวบรวมสมุนไพรที่มีให้ชุมชนมาปลูกภายในบริเวณโรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับชุมชน

จุดที่ควรพัฒนา  จัดหาสมุนไพรมาปลูกเพิ่มเติม

 

. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ควรปรับแผนกลยุทธ์และจำทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องตามาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านการบริหารจัดการ  โดยกำหนดเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   และให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

. ความต้องการและการช่วยเหลือ

งบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *