วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมเทคโนโลยี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตราฐาน
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
๓. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๕. โรงเรียนสร้างความเข้มแข็ง โดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น