ประวัติ

                 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2492  โดยชาวบ้านหินโคน  สวนปอ โนนเสมาและโนนมะนาว  ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นอาคารชั่วคราว  คร้้งแรกมีนักเรียนจำนวน  110  คน  เคยถูกลมพายุพัดเสียหาย เมื่อวันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2497  จึงต้องสร้างขึ้นใหม่ให้สามารถใช้งานได้  ต่อมาในปีการศึกษา  2514  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง  380  คน  จึงได้ร่วมมือกับชุมชนและทางราชการ จัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่งสร้างอาคารเรียนใหม่  ปัจจุบันมีอาคารเรียน  3  หลังคือ

1. อาคาร แบบ ป.1 ฉ.  8  ห้องเรียน   จำนวน   1   หลัง

2. อาคาร แบบ สปช. 105/26  8  ห้องเรียน  จำนวน  1   หลัง

3. อาคาร แบบ สปช. 105/29  10  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2534  ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย สปช.  และเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ. 2540
ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3  ระดับ   นายอำพร  ทวรรณกุล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน