แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

ดัชนี/ตัวชี้วัดปี2562 ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link เมนูต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> ครงสร้างหน่วยงาน (คลิก)
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด เมนู ข้อมูลพื้นฐาน-> ข้อมูลผู้บริหาร->  -> รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)
(คลิกรายละเอียดเพื่อเปิดดูประวัติ ผู้อำนวยการ)
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> อำนาจหน้าที่-> อำนาจหน้าที่ (คลิก) เกี่ยวกับ -> กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด  พระราชกฤษฏีกา
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> แผนการดำเนิน ->แผนการดำเนินงาน (คลิก)
– แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) (เปิดอ่าน หน้า 23-26) – แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เปิดอ่าน หน้า 17-21)
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับสถานศึกษาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่   2) หมายเลขโทรศัพท์  
3) หมายเลขโทรสาร   4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
เมนู ข้อมูลพื้นฐาน -> ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน-> ติดต่อ (คลิก)
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น เมนู ข้อมูลพื้นฐาน-> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา (คลิก) 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 3.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 5.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 6.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 7.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562 เมนู  -> ประชาสัมพันธ์ -> ประกาศ (คลิก)
เมนู -> ข่าวกิจกรรม -> ภาพกิจกรรม (คลิก) ข่าวกิจกรรม เลือกภาพตามกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมนู ติดต่อสอบถาม (คลิก)  
O9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา https://www.facebook.com/semakorat2/ ลิงค์เข้า FB อยู่หน้าแรกมุมล่่างขวาของเว็บไซต์ โรงเรียน) เมนู  Social Network -> Facebook  (คลิก)