รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดยุงลาย

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านพิษภัยจากยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเชิญวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภอ.จักราช มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหลักและวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือของยาเสพติด  และนอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรที่เป็นคุณหมอจากสถานีอนามัยหินโคน มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดยุงลาย หลังจากนั้นทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเดินรณรงค์ไปในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี

IMG_6252 IMG_6267 IMG_6221