ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ผลงานนักเรียน จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

1.  การแข่งขัน Spelling bee ระดับ ม.1-3  

นักเรียน

1. ด.ญ.รัชนีกร  ม่วงน้อย

ผู้ฝึกสอน  นางสุรีย์  ปิ่นโต

นางสุรีย์  ปิ่นโต และ ด.ญ.รัชนีกร  ม่วงน้อย

นางสุรีย์ ปิ่นโต และ ด.ญ.รัชนีกร ม่วงน้อย

2.  การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ม.1-3

นักเรียน

1. เด็กชายสัภยา  นาคพะเนาว์
2. เด็กชายอัครชัย  เวชประสิทธิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  ภู่นอก

ครูผู้สอน   1. นางนงนุช  ทองเหลือง   2. น.ส.จิราภา  นาศรี

1. เด็กชายสัภยา  นาคพะเนาว์ 2. เด็กชายอัครชัย  เวชประสิทธิ์ 3. เด็กชายอาทิตย์  ภู่นอก

ตัวแทนแข่งขันงานประดิษฐ์ระดับภาค ม.ต้น

3. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

นักเรียน

IMG_1256

ตัวแทนแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-3 ระดับภาค

1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า  2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพิมาย  3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีหาโคตร  4. เด็กชายครรชิต  ภู่นอก  5. เด็กชายจตุรงค์  คงพักกิจ  6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง  7. เด็กชายชลที  พรมพิลา  8. เด็กหญิงชุติมนฑน์  ลวกไธสง  9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงพักกิจ  10. เด็กชายณัฐพล  ทศราช  11. เด็กชายทศพร  สรรพวุธ  12. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง  13. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์  14. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก  15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์  16. เด็กชายประภาณ  ตามทอง  17. เด็กชายพงษ์ทวี  ทองจันทร์  18. เด็กหญิงยุพาพร  ถาก๊ะ   19. เด็กหญิงวิรมณ  มัควิน
20. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา   21. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนยันต์   22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทอมกระโทก   23. เด็กหญิงสุมิตรา  พลไธสง   24. เด็กหญิงอรปรียา  กอกษัตริย์   25. เด็กชายอัครพนต์  โมกไธสง   26. เด็กหญิงอำพร  อ่อนสุวรรณ   27. เด็กหญิงเด่นนภา  ทองพราว   28. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ

ครูผู้สอน  1. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง   2. นางสาวทัศวรรณ   คหภูสิทธิ์   3. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร   4. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์   5. นางสาวสุรังสีย์  สวัสดิ์รัม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *