ครูและบุคลากร

นายอำพร  ทวรรณกุล
กศ.ม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอนนท์ หาญโกรธา
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
ครู
คศ.๓

นางนงนุช ทองเหลือง
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.๓

น.ส.นภัสฤน ประธรรมสาร
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู คศ.๓

นางสาวแสงอรุณ บุญแย้ม
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครู คศ.๓

นางทัศนีย์ สิตสังข์
ค.บ. คณิตศาสตร์
ครู คศ.๓

นางสาวจิราภา นาศรี
ค.บ. เคมี
ครู คศ.

นางสุภาภรณ์ สารรัมย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ครู คศ.

นางสาววลิฐินี เวทย์วิชานันท์
ค.บ. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
ครู คศ.

นายวิทยา พรดี
กษ.บ. เกษตรศาสตร์
ครู
คศ.๒

นางดารณี อะโน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู
คศ.๒

นางนารินทร์ ทองมีค่า
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ครู
คศ.๒

นายวิจิตร สินมาก
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

(จุลชีววิทยา)
ครู
คศ.๑

นางสาววรรณา เอสันเทียะ
ค.บ. ปฐมวัย
ครู
คศ.๑

นางสาวมัสยา แท่นคำ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู
คศ.๑

นางสายใจ ชมภูมี
วท.บ. คณิตศาสตร์
ครู
คศ.๑

นางสาวอรัญญา สุดสุวรรณ
ค.บ. นาฏศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางกันยกร กองบุตร
ค.บ. ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณานิศา ซ่อนกลิ่น
ค.บ. ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิศราณี ฝุ่นทอง
ศศ.บ. ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ แฮม.jpg
นายธีรเดช แก้วมน
ค.บ. พลศึกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัชฌา ชดกลาง
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนิมิตร แถมกลาง
ค.บ. พลศึกษา
ครูพิเศษจ้างสอน

นางสาวมณฑาทิพย์ ชาชำนาญ
พธ.บ. ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภานุ ถาก๊ะ
ม.3
นักการภารโรง