คนเก่งของเรา

นักเรียนโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556  ณ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร

1. การแข่งขัน Spell Bee  ระดับ ม.1-3  

IMG_1259

ด.ญ.รัชนีกร ม่วงน้อย ครูผู้สอน นางสุรีย์ ปิ่นโต

2.  การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ  ม. 1-3

IMG_1269

1. เด็กชายสัภยา นาคพะเนาว์ 2. เด็กชายอัครชัย เวชประสิทธิ์ 3. เด็กชายอาทิตย์ ภู่นอก
ครูผู้สอน 1. นางสาวจิราภา นาศรี
2. นางนงนุช ทองเหลือง

3. การแข่งขันขับขานประสานเสียง  ม.1-3

IMG_1256

ตัวแทนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.1-3

1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า  2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพิมาย  3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีหาโคตร  4. เด็กชายครรชิต  ภู่นอก  5. เด็กชายจตุรงค์  คงพักกิจ  6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง  7. เด็กชายชลที  พรมพิลา  8. เด็กหญิงชุติมนฑน์  ลวกไธสง  9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงพักกิจ  10. เด็กชายณัฐพล  ทศราช  11. เด็กชายทศพร  สรรพวุธ  12. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง  13. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์  14. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก  15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์  16. เด็กชายประภาณ  ตามทอง  17. เด็กชายพงษ์ทวี  ทองจันทร์  18. เด็กหญิงยุพาพร  ถาก๊ะ   19. เด็กหญิงวิรมณ  มัควิน  20. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา   21. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนยันต์   22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทอมกระโทก   23. เด็กหญิงสุมิตรา  พลไธสง   24. เด็กหญิงอรปรียา  กอกษัตริย์   25. เด็กชายอัครพนต์  โมกไธสง   26. เด็กหญิงอำพร  อ่อนสุวรรณ   27. เด็กหญิงเด่นนภา  ทองพราว   28. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ

ครูผู้สอน  1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์   2. นางสาวทัศวรรณ   คหภูสิทธิ์   3. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร   4.นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง    5. นางสาวสุรังสีย์  สวัสดิ์รัม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น